12. Kalkınma Planı Görüşmeleri Başladı

Komisyon, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Muş, kalkınma planlarının Meclis’te görüşülmesine ilişkin sürecin, kanunla düzenlendiğini ifade ederek, 16 Ekim’de sunulan 12’nci Kalkınma Planı’nın aynı gün komisyona havale edildiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ, SUNUM YAPTI

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 12’nci Kalkınma Planı’nın sunumunu yaptı. Yılmaz, “Bu yıl itibarıyla 11’inci Kalkınma Planı’nın uygulama dönemi sona ererken; önümüzdeki 5 yıllık döneme ilişkin yeni yol haritamız olan 12’nci Kalkınma Planı, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yüce Meclis’imizin onayına sunulmuş bulunmaktadır. Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir ortamda planların ileriye dönük karar alma süreçlerine yardımcı olma işlevi daha da önemli hale gelmiştir. Kalkınma planları daha yüksek refah seviyesine ulaşılmasında topluma yol göstermekte, kısa vadeli yaklaşımların ötesine geçerek uzun vadeli temel amaç ve öncelikleri ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül, kapsayıcı ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmıştır” dedi.

‘YILLIK ORTALAMA YÜZDE 5 BÜYÜME HEDEFLENİYOR’

Yılmaz, küresel ekonomide belirsizliklerin tırmandığı bu dönemde Türkiye ekonomisinin diğer ülke ekonomilerinden olumlu ayrıştığını ve gelişmiş ülkelere yakınsama sürecini hızla devam ettirdiğini vurgulayarak, “2002 yılında 9 bin 279 dolar olan Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre kişi başı gelirimiz 2022 yılında 37 bin 445 dolara kadar yükselmiş, AB ortalamasına yakınsama oranı 2002 yılındaki yüzde 38,3 seviyesinden 2022 yılında yüzde 69’a kadar yükselmiştir. 2023 yılında hedeflediğimiz büyüme artışıyla Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre kişi başına gelirimizin yaklaşık 41 bin dolar seviyesine çıkmasını bekliyoruz. 2022 yılı itibarıyla Satın Alma Gücü Paritesi cinsinden GSYH büyüklüğüne göre dünyanın en büyük 11’inci ekonomisi olarak konumlanan Türkiye ekonomisi yaklaşık 906 milyar dolar cari GSYH büyüklüğü ile dünyada 19’uncu sırada yer almakta, 2023 yılında ise IMF tahminlerine göre 17’nci sıraya yükselmesi beklenmektedir. Plan döneminde, sanayi sektörünün verimlilik ve rekabetçiliği odağına alan üretim yapısıyla başat rol üstlendiği, hizmetler sektöründe döviz kazandırıcı alanların çeşitlendirildiği ve tarım sektöründe gıda arz güvenliğinin sağlandığı bir yapı tesis edilecektir. Bu çerçevede, plan döneminde büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 5 oranında gerçekleşmesi ve dönem sonunda kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması hedeflenmektedir” dedi.

‘İŞSİZLİK ORANININ YÜZDE 7,5’E GERİLEMESİ HEDEFLENMEKTE’

Yılmaz, işsizlik oranlarını düşüreceklerini işaret ederek, “Çalışma çağında olup, iş gücünün dışında yer alan bireylerin iş gücüne dahil olma imkanları genişletecektir. Dönüşen iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik olarak nitelikli ve odaklı eğitimin yaygınlaştırılması ile beceri uyumu artırılacaktır. Plan dönemi boyunca iş gücüne katılım oranlarındaki artışa rağmen 5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 7,5’e gerilemesi hedeflenmektedir. 12’nci plan döneminde yüksek oranlı ve istikrarlı büyümenin sağlanmasında finansmanın sürdürülebilir ve sağlıklı kaynaklardan temin edilmesi önem arz etmektedir. Plan dönemi sonunda yurt içi tasarrufların milli gelire oranının yüzde 32’nin üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, BES daha cazip hale getirilecek, sürdürülebilir tüketim davranışlarının toplumda yaygınlaştırılması desteklenecek, finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla hane halkı ve firmalarda tasarruf yapma farkındalığı geliştirilecektir” dedi.

‘POLİTİKA VE TEDBİRLER HASSASİYETLE BELİRLENDİ’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12’nci Kalkınma Planı’nın hazırlık sürecine ilişkin de “12’nci Kalkınma Planı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın koordinasyonunda katılımcı bir yaklaşımla kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum temsilcileri ile akademik çevrelerin katkılarıyla hazırlanmıştır. Plan hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen 87 özel ihtisas komisyonu ve çalışma grubu toplantılarına yaklaşık 8 bin 500 kişi katılım sağlamıştır. Ayrıca internet üzerinden gerçekleştirilen vatandaş anketi yoluyla 43 bin kişiyi aşkın katılımcıdan plan önceliklerine dair görüş ve öneriler alınmıştır. Anket sonuçlarını incelediğimizde, vatandaşlarımızın ilk tercihinin ‘afetlere dirençli yaşam alanlarının oluşturulması’ olduğunu görmekteyiz. Altını çizmekte fayda görüyorum. Afetlere dirençli yaşam alanları oluşturulması konusu, planda ana eksenlerden biri olarak ele alınmış ve bu kapsamda gerçekleştirilecek politika ve tedbirler hassasiyetle belirlenmiştir” dedi.

‘NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ BÜTÜN ÜNİTELERİ İLE DEVREYE ALINACAK’

Ayrıca, enerjinin her alanda verimli kullanımına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurgulayan Yılmaz, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali, bütün üniteleri ile devreye alınacak ve ilave nükleer santral kurulumlarına yönelik çalışmalara devam edilecektir. Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi’nin kapasitesi artırılacak ve Sakarya Doğal Gaz Sahası’ndan üretilecek doğal gazın ekonomiye kazandırılmasına yönelik faaliyetler sürdürülecektir. Madencilik alanında yerli kaynaklara yönelik arama, üretim ve Ar-Ge faaliyetleri artırılacaktır. Madencilik ürünlerinin yurt içinde işlenmesine ve uç ürün geliştirilmesine öncelik verilecek, denizlerde petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında sismik ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacaktır. Yurt dışında uygun yatırım ve üretim imkanları belirlenerek maden, petrol ve doğal gaz arama ve yatırım konularında iş birlikleri geliştirilecektir” diye konuştu.

‘AİLE HEKİMİ BAŞINA NÜFUSUN 2 BİN 700’E DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR’

Yılmaz, kalkınma hedeflerine ulaşılmasında önemli unsurlardan birinin de sağlık hizmetleri olduğunu belirterek, “Sağlık hizmeti sunumunda bölgeler arası dağılımın iyileştirilmesi, fiziki altyapının ve insan kaynağının niteliği ve niceliğinin artırılması sağlanacaktır. Bu çerçevede, aile hekimlerince sunulan sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek suretiyle aile hekimi başına nüfusun 3 bin 40’tan 2 bin 700’e düşürülmesi hedeflenmektedir. Sağlık tesislerine yönelik yatırım planlanmalarıyla fiziki altyapının dengeli dağılımı sağlanacak, mevcut hastane yataklarının kullanım etkinliği yükseltilerek fiziki altyapının dengeli dağılım oranı 1,42’den 1,38’e düşürülecektir. Özel gereksinimi ve nadir hastalığı olan bireylere sunulan sağlık hizmetlerinin kapasitesi güçlendirilecektir. Ülkemizin bulaşıcı hastalıklara, ani sağlık şoklarına, afet ve acil durumlara hazırlık ve müdahale kapasitesi güçlendirilecektir. Üniversite hastanelerinin yönetim modeli eğitim, araştırma ve hizmet sunum fonksiyonları itibarıyla etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacaktır” dedi.

‘GERÇEKLEŞEN HEDEFLER YILLIK OLARAK RAPORLANACAK’

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yürütmenin etkin ve hızlı karar alma mekanizmaları aracılığıyla 12’nci Kalkınma Planı’nın etkili bir şekilde uygulanmasının amaçlandığını belirterek, “Kalkınma planı, başta orta vadeli program olmak üzere diğer üst politika belgeleri ile kurumsal strateji belgelerinin temel dayanağını oluşturmakta ve kamu idarelerine önceliklerini belirlemede yön verecek bir politika seti sunmaktadır. Kalkınma planı, aynı zamanda, bütçe sürecinde kaynak tahsisi açısından orta vadeli programlar için temel çerçeveyi oluşturmaktadır. Bu kapsamda, kamu idareleri yatırım ve cari harcamalarını, kurumsal ve hukuki düzenlemelerini planda öngörülen politika ve tedbirleri dikkate alarak gerçekleştirecektir. Kalkınma planının izlenmesi ve değerlendirilmesi Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın koordinasyonunda ve ilgili tüm kamu idareleriyle iş birliği içerisinde Cumhurbaşkanlığı yıllık programları aracılığıyla gerçekleştirilecek, plan hedeflerine ilişkin gerçekleşmeler yıllık olarak raporlanacaktır” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx